Top

YOUR WORD IS A LAMP FOR MY FEET, A LIGHT FOR MY PATH (PSALM 119:105)

►Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time Year B 2018
►Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Twenty-First Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Vigésimo Primero Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Twentieth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Nineteenth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Seventeenth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Fourteenth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Thirteenth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

Nativity of St. John the Baptist Year B 2018

Natividad de San Juan Bautista Año B 2018

Tenth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Décimo Domingo del Tiempo Ordinario Año B 2018

The Most Holy Body and Blood of Christ Year B 2018

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Año B 2018

The Most Holy Trinity Year B 2018

La Santísima Trinidad Año B 2018

Pentecost Sunday Year B 2018

Domingo de Pentecostés Año B 2018

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B 2018

Ascension of the Lord Year B 2018

Ascensión del Señor Año B 2018

Fifth Sunday of Easter Year B 2018

Quinto Domingo de Pascua Año B 2018

Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh Năm B 2018

Fourth Sunday of Easter Year B 2018

Cuarto Domingo de Pascua Año B 2018

Third Sunday of Easter Year B 2018

Dedicación de la parroquia de San Juan de la Cruz 2018

Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh Năm B 2018

Sunday of Divine Mercy Year B 2018

Domingo de la Divina Misericordia Año B 2018

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord Year B 2018

Domingo de Pascua de la resurrección del Señor año B 2018

Easter Vigil in the Holy Night Year B 2018

Good Friday of the Passion of the Lord Year B 2018

Viernes Santo de la Pasión del Señor Año B 2018

Holy Thursday of the Lord’s Supper Year B 2018

Palm Sunday of the Passion of the Lord Year B 2018

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor Año B 2018

Fifth Sunday of Lent Year B 2018

Quinto Domingo de Cuaresma Año B 2018

Chúa Nhật thứ Năm mùa Chay năm B 2018

Fourth Sunday of Lent Year B 2018

Cuarto Domingo de Cuaresma Año B 2018

Second Sunday of Lent Year B 2018

Segundo Domingo de Cuaresma Año B 2018

First Sunday of Lent Year B 2018

Primero Domingo de Cuaresma Año B 2018

Chúa Nhật thứ Nhất mùa Chay năm B 2018

Ash Wednesday Year B 2018

Miércoles de Ceniza Año B 2018

Sixth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Sexto Domingo en Tiempo Ordinario Año B 2018

Fourth Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario Año B 2018

Chúa Nhật Ba (3) Thường Niên B 2018

Second Sunday in Ordinary Time Year B 2018

Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph Year B 2017

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm B 2017

Vigil of the Nativity of the Lord Year B 2017

Fourth Sunday of Advent Year B 2017

Tercero Domingo de Adviento Año B 2017

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng Năm B 2017

Second Sunday of Advent Year B 2017

Segundo Domingo de Adviento Año B 2017

First Sunday of Advent Year B 2017

Primer Domingo de Adviento Año B 2017

Chúa Nhật Ba Mươi Ba (33) Quanh Năm B 2017

Sunday of National Vocation Awareness Year A 2017

Domingo de la Concientización Vocacional Año A 2017

Thirtieth Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario Año A 2017

World Mission Sunday 2017

Domingo Mundial de las Misiones 2017

Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Vigésimo Octavo del Domingo Ordinario Año A 2017

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Vigésimo Séptimo del Domingo Ordinario Año A 2017

Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Vigésimo Sexto del Domingo Ordinario Año A 2017

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Vigésimo Quinto del Domingo Ordinario Año A 2017

Vigésimo-Cuarto del Domingo Ordinario Año A 2017

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Vigésimo Segundo del Domingo Ordinario Año A 2017

Twenty-First Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Vigésimo Primero del Domingo Ordinario Año A 2017

Twentieth Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Fifteenth Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Decimoquinto Domingo de Tiempo Ordinario Año A 2017

Fourteenth Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Thirteenth Sunday in Ordinary Time Year A 2017

Decimotercero Domingo de Tiempo Ordinario Año A 2017

Decimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Año A 2017

The Body and Blood of Christ Year A 2017

El Cuerpo y la Sangre de Cristo Año A 2017

Holy Trinity Sunday Year A 2017

La Santísima Trinidad Año A 2017

Pentecost Sunday Year A 2017

Domingo de Pentecostés Año A 2017

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A 2017

Ascension of the Lord Year A 2017

La Ascensión del Señor Año A 2017

Sexto (6º) Domingo de Pascua Año A 2017

Chúa Nhật Thứ Sáu (6) Phục Sinh Năm A 2017

Fifth (5th) Sunday of Easter Year A 2017

Quinto (5º) Domingo de Pascua Año A 2017

Chúa Nhật Thứ Năm (5) Phục Sinh Năm A 2017

Fourth (4th) Sunday of Easter Year A 2017

Cuarto (4º) Domingo de Pascua Año A 2017

Chúa Nhật Thứ Bốn (4) Phục Sinh Năm A 2017

Third (3rd) Sunday of Easter Year A 2017

Tercero (3º) Domingo de Pascua Año A 2017

Chúa Nhật Thứ Ba (3) Phục Sinh Năm A 2017

Second (2nd) Sunday of Easter - Divine Mercy Sunday Year A 2017

Chúa Nhật Thứ Hai (2) Phục Sinh Năm A 2017

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord Year A 2017

El Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor Año A 2017

Chúa Nhật Phục Sinh Năm A 2017

Palm Sunday of the Passion of the Lord Year A 2017

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor Año A 2017

Chúa Nhật Lễ Lá Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Năm A 2017

Fifth (5th) Sunday of Lent Year A 2017

Quinto (5º) Domingo de Cuaresma Año A 2017

Chúa Nhật Thứ Năm (5) Mùa Chay Năm A 2017

Fourth (4th) Sunday of Lent Year A 2017

Cuarto (4º) Domingo de Cuaresma Año A 2017

Chúa Nhật Thứ Bốn (4) Mùa Chay Năm A 2017

Third (3rd) Sunday of Lent Year A 2017

Tercer (3º) Domingo de Cuaresma Año A 2017

Chúa Nhật Thứ Ba (3) Mùa Chay Năm A 2017

Second (2nd) Sunday of Lent Year A 2017

Segundo (2º) Domingo de Cuaresma Año A 2017

Second Sunday of Easter or Sunday of Divine Mercy Year A

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord Year A

Domingo de Pascua de la Resurrección Año A

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

Chúa Nhật Thứ Bốn (4) Mùa Chay Năm A

Second (2nd) Sunday of Lent Year A

Primer (1º) Domingo de Cuaresma Año A

Chúa Nhật Thứ Nhất (1) Mùa Chay Năm A

Eighth (8th) Sunday in Ordinary Time Year A

Séptimo (7) Domingo de Tiempo Ordinario Año A

Sixth (6th) Sunday in Ordinary Time Year A
Ngày Lễ Tình Yêu - Valentine's Day
Chúa Nhật Thứ Năm (5) Thường Niên A
Chúa Nhật Mười Chín (19) Thường Niên C
Decimoséptimo (17) Domingo de Tiempo Ordinario Año C
Sixteenth (16th) Sunday in Ordinary Time Year C
Chúa Nhật Mười Lăm (15) Thường Niên C
Chúa Nhật Lễ Chúa Giê-su Thăng Thiên & Chúa Nhật Ngày Các Bà Mẹ
Chúa Nhật Thứ Ba (3) Phục Sinh Năm C
Second (2nd) Sunday of Easter Year C
Chúa Nhật Thứ Hai (2) Phục Sinh Năm C
Fifth (5th) Sunday in Ordinary Time Year C
Quinto (5º) Domingo del Tiempo Ordinario Año C
Chúa Nhật Thứ Năm (5) Thường Niên Năm C
Third (3rd) Sunday in Ordinary Time Year C
Tercer (3º) Domingo del Tiempo Ordinario Año C
Chúa Nhật Thứ Ba (3) Thường Niên Năm C
Second (2nd) Sunday in Ordinary Time Year C
Segundo (2º) Domingo del Tiempo Ordinario Año C
Chúa Nhật Thứ Hai 2 Thường Niên Năm C
The Baptism of the Lord Year C
El Bautismo del Señor Año C
Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa Năm C
The Epiphany of the Lord Year C
La Epifanía del Señor Año C
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm C
The Holy Family of Jesus Mary and Joseph Year C
La Sagrada Familia de Jesús, María y José Año C
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
Fourth (IV) Sunday of Advent Year C
Cuarto (IV) Domingo de Adviento Año C
Chúa Nhật Thứ Bốn (IV) Mùa Vọng Năm C
Third (III) Sunday of Advent Year C
Tercer (III) Domingo de Adviento Año C
Chúa Nhật Thứ Ba (III) Mùa Vọng Năm C
Second (II) Sunday of Advent Year C
Segundo (II) Domingo de Adviento Año C
Chúa Nhật Thứ Hai (II) Mùa Vọng Năm C
First (I) Sunday of Advent Year C
Primer (I) Domingo de Adviento Año C
Chúa Nhật Thứ Nhất (I) Mùa Vọng Năm C
Our Lord Jesus Christ the King Year B
Jesucristo, Rey del Universo Año B
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm B
Thirty-Third (33) Sunday in Ordinary Time Year B
Trigésimo Tercer (33) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Thirty-Second (32) Sunday in Ordinary Time Year B
Trigésimo Segundo (32) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Chúa Nhật Ba Mươi Hai (32) Thường Niên Năm B
Thirty-First (31) Sunday in Ordinary Time Year B
Trigésimo Primer (31) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Chúa Nhật Ba Mươi Mốt (31) Thường Niên Năm B
Thirtieth (30) Sunday in Ordinary Time Year B
Trigésimo (30) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Chúa Nhật Ba Mươi (30) Thường Niên Năm B
Domingo de las Misiones - Plantar los Árboles de Fe
Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo - Trồng Cây Đức Tin
Twenty Seventh (27) Sunday in Ordinary Time Year B
Vigésimo Séptimo (27) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Chúa Nhật Hai Mươi Bảy (27) Thường Niên Năm B
Twenty Sixth (26) Sunday in Ordinary Time Year B
Vigésimo Sexto (26) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Chúa Nhật Hai Mươi Sáu (26) Thường Niên Năm B
Twenty Fifth (25) Sunday in Ordinary Time Year B
Vigésimo Quinto (25) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Chúa Nhật Hai Mươi Lăm (25) Thường Niên Năm B
Twenty Fourth (24) Sunday in Ordinary Time Year B
Vigésimo Cuarto (24) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Twenty Third (23) Sunday in Ordinary Time Year B
Vigésimo Tercer (23) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Twenty Second (22) Sunday in Ordinary Time Year B
Chúa Nhật Hai Mươi Hai (22) Thường Niên Năm B
Twenty First (21) Sunday in Ordinary Time Year B
Vigésimo Primer (21) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Twentieth (20) Sunday in Ordinary Time Year B
Chúa Nhật Hai Mươi (20) Thường Niên Năm B
Nineteenth (19) Sunday in Ordinary Time Year B
Decimonoveno (19) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Eighteenth (18) Sunday in Ordinary Time Year B
Decimoctavo (18) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Chúa Nhật Mười Tám (18) Thường Niên Năm B
Seventeenth (17) Sunday in Ordinary Time Year B
Decimoséptimo (17) Domingo de Tiempo Ordinario Año B
Chúa Nhật Mười Bảy (17) Thường Niên Năm B
Sixteenth (16) Sunday in Ordinary Time Year B
Decimosexto (16) Domingo de Tiempo Ordinario Año B


 
 

Articles
New Articles
All Articles
All Topics
 ABOUT FR. LINH
 ENGLISH -> (266)
 ESPAŅOL -> (274)
 TIẾNG VIỆT -> (540)
 H.Y. NG. VĂN THUẬN
 Đ.C. NG. VĂN NHO
Articles RSS Feed

Quick Find